Madhya Pradesh Madhya Kshetra Vidyut Vitran Co.

Real Time Monitoring / Data Aquisition System

Select Sub Station

SSidErrRegFeederidFeeder_nameFgroupFalocationDtypeMeterIdStatusScada_DateScada_TimeMeter_DateMeter_TimeRVolYVolBVolrAmpyAmpbAmpfrequencyMWMVAMVARPFkwhimpkwhexpkvarhldimpkvarhlgimpkvarhldexpkvarhlgexpkvahimpkvahexp
9010BR133KV I/C zUGD11SPX0976216ON17 May 2215:58:1217 May 2215:55:2333.2533.2333.0514.1117.4214.2849.990.75670.850.370.91544.4500.73550.365001657.290
9010BR211KV ABIDABAD zUGD11SPX0976218ON17 May 2215:58:1417 May 2215:56:4110.9911.0510.989.199.2913.1449.990.15670.190.110.821492.3400.02786.72001700.10
9010BR311KV LEELAKHEDI zUGD11SPX0975550ON17 May 2215:58:1617 May 2215:56:1410.9811.0210.9710.6211.9510.3849.990.17280.20.10.87410.81500.005221.7400476.610
9010BR411KV AAMAMAI zUGD11SPX0975918ON17 May 2215:58:1817 May 2215:56:3410.9911.0310.9725.4322.1817.449.990.34060.40.210.852510.2401047.560.07002743.30

© 2022 - Metering Data Acquisition System