Madhya Pradesh Madhya Kshetra Vidyut Vitran Co.

Real Time Monitoring / Data Aquisition System

Select Sub Station

SSidErrRegFeederidFeeder_nameFgroupFalocationDtypeMeterIdStatusScada_DateScada_TimeMeter_DateMeter_TimeRVolYVolBVolrAmpyAmpbAmpfrequencyMWMVAMVARPFkwhimpkwhexpkvarhldimpkvarhlgimpkvarhldexpkvarhlgexpkvahimpkvahexp
9010BR133KV I/C zUGD11SPX0976216ON30 Sep 2217:46:1530 Sep 2217:45:4433.3133.3133.0918.115.6719.5550.040.95510.990.270.961683.5700.75617.415001813.10
9010BR211KV ABIDABAD zUGD11SPX0976218ON30 Sep 2217:46:1730 Sep 2217:47:191111.111.0210.459.8315.3850.050.19380.220.090.91578.6400.02827.275001796.060
9010BR311KV LEELAKHEDI zUGD11SPX0975550ON30 Sep 2217:46:1930 Sep 2217:46:4510.9911.0711.0212.3114.9112.6650.040.18320.250.160.74501.2200.005280.3500585.8850
9010BR411KV AAMAMAI zUGD11SPX0975918ON30 Sep 2217:46:2130 Sep 2217:47:0811.111.0211.0414.5317.8525.0650.040.31580.340.140.922607.3501114.813.695002876.260

© 2022 - Metering Data Acquisition System